CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Regulamentul

DECRET Nr. 309 
din  28.07.2017

cu privire la instituirea Consiliului societății civile 
pe lîngă Președintele Republicii Moldova

    MODIFICAT
    
DP487-VIII din 15.12.17, MO441-450/22.12.17 art.762; în vigoare 15.12.17
    
DP418-VIII din 02.11.17, MO389/03.11.17 art.652


     În scopul conlucrării Președintelui Republicii Moldova cu societatea civilă privind problemele de importanță majoră ale dezvoltării țării și în temeiul art. 94 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, 
    Președintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Se instituie Consiliul societății civile pe lîngă Președintele Republicii Moldova.
    Art. 2. - Se aprobă Regulamentul Consiliului societății civile pe lîngă Președintele Republicii Moldova, conform anexei nr. 1.
    Art. 3. - Se aprobă componența comisiilor de profil ale Consiliului societății civile pe lîngă Președintele Republicii Moldova, conform anexei nr. 2.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Igor DODON

   

  

Anexa nr. 1
la Decretul Președintelui Republicii Moldova
nr. 309-VIII  din 28  iulie 2017

 

REGULAMENTUL 
cu privire la Consiliul societății civile pe lîngă
Președintele Republicii Moldova
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

    1. Consiliul societății civile (în continuare - Consiliul) este instituit pe lîngă Președintele Republicii Moldova cu statut de organ consultativ, care asigură interacțiunea dintre șeful statului și societatea civilă privind consolidarea societății, întărirea statalității, facilitarea dialogului între reprezentanţii societății civile în cele mai importante subiecte - construcția statală, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, susținerea principiilor democratice ale dezvoltării societății prin: 
    a) implicarea cetățenilor, asociațiilor obștești și a altor organizații non-profit; 
    b) elaborarea și susținerea inițiativelor civile de importanță națională   care vizează realizarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime, prevăzute de Constituție, ale cetățenilor, asociațiilor obștești și ale altor organizații non-profit;
    c) analizarea și consultarea proiectelor de legi și altor acte normative;
    d) prezentarea Președintelui Republicii Moldova a recomandărilor ce țin de determinarea priorităților în vederea sprijinirii de către stat a asociațiilor obștești, a altor organizații non-profit și a asociațiilor de cetățeni, care au ca scop dezvoltarea societății civile;
    e) acordarea susținerii informaționale, metodologice și de alt ordin pentru Președintele Republicii Moldova, asociațiile obștești și organizațiile non-profit;
    f) implicarea cetățenilor, asociațiilor obștești și a altor organizații non-profit, precum și a reprezentanților mass-mediei în examinarea problemelor legate de respectarea libertății de exprimare, a dreptului cetățenilor de a difuza informații prin mijloace legale, de asigurare a garanțiilor libertății de exprimare, libertății  mass-mediei și dreptului la întruniri. 
    2. Consiliul îşi desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul Regulament.

Capitolul II
ATRIBUȚIILE CONSILIULUI

    3. Consiliul are următoarele atribuții:
    a) prezintă Președintelui Republicii Moldova recomandări din partea societății civile asupra inițiativelor legislative ce țin de diverse domenii ale vieții sociale;
    b) analizează solicitările din partea șefului statului, prezentîndu-i soluții  și recomandări asupra problemelor din societate; 
    c) organizează dezbateri publice asupra proiectelor de legi și altor acte normative în conformitate cu legislația în vigoare;
    d) analizează propunerile exponenţilor societăţii civile privind acţiunile necesare în vederea realizării politicilor publice;
    e) antrenează în activitatea sa experţi şi specialişti din diferite domenii;
    f) creează grupuri de lucru și consilii de experți pe diferite sectoare, constituite din membri ai Consiliului, precum și din personalități notorii, reprezentanți ai autorităților publice;
    g) inițiază propuneri pentru modificarea prezentului Regulament.

Capitolul III
COMPONENŢA CONSILIULUI

    4. Consiliul este constituit din președinte, secretar și membrii acestuia. 
    5. Preşedintele Consiliului: 
    a) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului; 
    b) coordonează activitatea Consiliului.
    6. Secretarul Consiliului:
    a) pregătește și asigură desfășurarea lucrărilor Consiliului;
    b) prezintă spre aprobare președintelui Consiliului ordinea de zi a ședinței, materialele necesare și lista participanților la ședință;
    c) monitorizează îndeplinirea deciziilor Consiliului;
    d) perfectează procesul-verbal al ședinței și alte documente ale Consiliului;
    e) exercită și alte atribuții delegate de către președintele Consiliului.
    7. Membrii Consiliului:  
    a) examinează subiectele propuse pe ordinea de zi și materialele aferente;
    b) propun comisiei din care fac parte includerea în programul ședinței Consiliului a anumitor subiecte care vor fi analizate, cu condiția prezentării lor secretarului Consiliului cu cel puțin cinci zile înainte de ședință;
    c) își îndeplinesc atribuțiile doar pentru un singur mandat de doi ani.
    8. Consiliul este compus din comisii de profil după cum urmează:
    1) Comisia pentru integritate și expertiză juridică – avizarea actelor inițiate  de Președintele Republicii Moldova, promovarea inițiativelor de reforme juridice;
    2)  Comisia pentru constituționalitate și drepturile omului – elaborarea propunerilor privind reforma constituțională și drepturile omului;
    3) Comisia pentru mass-media și comunicare – elaborarea propunerilor privind cadrul legislativ referitor la libertatea de expresie și activitatea mass-mediei;
    4) Comisia pentru susținerea diasporei – elaborarea inițiativelor privind   protecția comunităților de cetățeni ai Republicii Moldova din străinătate, stabilirea relațiilor de prietenie cu țările în care sînt stabiliți concetățenii noștri, promovarea imaginii de țară, precum și a inițiativelor pentru susținerea diasporei;
    5) Comisia pentru sănătate – elaborarea propunerilor privind ocrotirea   sănătății, monitorizarea politicilor de stat în domeniul sănătății publice,  a expertizei medicale a vitalității și a activității farmaceutice;
    6) Comisia pentru tineret – elaborarea propunerilor privind politicile de tineret; promovarea inițiativelor civice ale organizațiilor de tineret;
    7) Comisia pentru sport și turism – elaborarea propunerilor privind   dezvoltarea sportului; identificarea soluțiilor pentru renovarea bazei materiale a educației fizice și sportului, promovarea inițiativelor în domeniul turismului;
    8) Comisia pentru cultură, educație și știință – elaborarea propunerilor privind cadrul legal în domeniul învățămîntului, culturii și științei, promovarea inițiativelor civice privind reabilitarea instituțiilor teatrale, cluburilor și caselor de cultură, a ocrotirii monumentelor de cultură, istorie și arhitectură, a inițiativelor privind ridicarea calității învățămîntului;
    9) Comisia pentru protecția socială, ocrotirea familiei, mamei și copilului – promovarea inițiativelor referitoare la politicile sociale, monitorizarea aplicării legislației în domeniul respectiv;
    10) Comisia pentru consolidarea statalității și reintegrarea țării – promovarea inițiativelor civice privind ridicarea gradului de patriotism, a inițiativelor de apropiere a celor două maluri ale Nistrului;
    11) Comisia pentru relații interetnice – elaborarea propunerilor privind problemele minorităților naționale și integrarea socială a lor, monitorizarea aplicării cadrului legislativ privind nediscriminarea;
    12) Comisia pentru culte și patrimoniu cultural – problemele cultelor religioase, ale relației bisericii cu statul și ale păstrării patrimoniului cultural;
    13) Comisia pentru veteranii Forțelor Armate, ai organelor de drept și participanții la conflictele militare – promovarea inițiativelor în domeniul protecției sociale a veteranilor și consolidarea mișcării acestora;
    14) Comisia pentru problemele populației legate de demografie și migrație – elaborarea propunerilor în domeniile respective. 
    [Pct.8 subpct.15) exclus prin DP418-VIII din 02.11.17, MO389/03.11.17 art.652]
    9. La necesitate pot fi instituite și alte comisii de profil.
    10. Fiecare comisie este compusă din membri – reprezentanți ai societății civile din domeniile respective. Președinții comisiilor sînt numiți de către Președintele Republicii Moldova din rîndul membrilor Consiliului. Vicepreședinții și secretarii comisiilor sînt aleși cu votul majorității membrilor comisiilor. 
    11. Ședințele comisiilor sînt publice, dar pot fi organizate și ședințe închise. Acestea sînt convocate și prezidate de către președinții comisiilor nu mai rar decît o dată la două luni, iar în caz de necesitate se pot desfășura ședințe extraordinare. Procesele-verbale sînt întocmite de către secretarii ședințelor, aleși din rîndul membrilor.
    12. Logistica și lucrările de secretariat ale Consiliului sînt asigurate de către Aparatul Președintelui Republicii Moldova.

Capitolul IV
ȘEDINȚELE CONSILIULUI

    13. Ședințele Consiliului sînt, de regulă, publice. În caz de necesitate,   se convoacă ședințe închise. 
    14. Consiliul se întrunește în ședință după necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trimestru, la convocarea Președintelui Republicii Moldova  sau la inițiativa  a 1/3 din membrii Consiliului. 
    15. Ședințele Consiliului se consideră deliberative dacă la ele participă 2/3 din numărul total al membrilor. 
    16. Ședințele Consiliului sînt prezidate de către Președintele Republicii Moldova.
    17. La ședințele Consiliului pot participa și alte persoane decît membrii Consiliului, cu condiția ca acestea să fie înregistrate de către secretarul Consiliului cu cel puțin trei zile înainte de ședință. 
    18. Ordinea de zi se aduce la cunoștința membrilor Consiliului şi, după caz, a persoanelor invitate cu cel puțin șapte zile înainte de convocarea ședinței. 
    19. La examinarea problemelor din cadrul ședințelor Consiliului  participă toate persoanele prezente, dar în procesul adoptării recomandărilor   doar membrii au drept de vot. 
    20. Procesul-verbal al ședinței Consiliului se întocmește în termen  de cel mult zece zile de la data desfășurării acesteia şi se semnează  de  către  secretarul  Consiliului.

Capitolul V
RECOMANDĂRILE CONSILIULUI

    21. Recomandările Consiliului:
    a) sînt adoptate cu votul majorității membrilor prezenți;
    b) sînt semnate de către secretarul Consiliului; 
    c) pot servi drept temei pentru emiterea de către Președintele Republicii Moldova a decretelor și luarea hotărîrilor în probleme de importanță națională.

Capitolul VI
LEGITIMAȚIA  MEMBRULUI  CONSILIULUI

    22. Fiecare membru al Consiliului primește o legitimație, care constituie un act ce confirmă atribuțiile acestuia, valabilă doar pe durata exercitării  mandatului. 
    23. Modelul legitimației este aprobat de către Președintele Republicii Moldova.
    24. Nu se permite folosirea legitimației în scopuri personale. Încălcarea prevederii respective duce la pierderea statului de membru al Consiliului.